visie Buitenschoolse Opvang

Doelstelling:

De Kinderkamer streeft ernaar op een pedagogische verantwoorde manier buitenschoolse opvang te bieden voor kinderen vanaf de leeftijd vanaf 4 jaar tot en met het laatste jaar van de basisschool en zo hun ouders de mogelijkheid te geven werk en/of studie te combineren met gezinstaken.

Vrije Tijd:

Een van de uitgangpunten waar wij vanuit werken is dat de tijd die de kinderen bij De Kinderkamer doorbrengen hun vrije tijd is. Spelen en plezier beleven is belangrijker dan wat de kinderen daarbij leren. Het is belangrijk dat een kind leert zichzelf te vermaken en dat het niet verplicht mee moet doen aan de aangeboden activiteiten. Aan de andere kant is een aanbod van een activiteit waarbij kinderen iets nieuws kunnen leren of hun (sportieve) vaardigheden kunnen oefenen ook heel belangrijk. Hierbij moet rekening gehouden worden met de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen in de groep. Op school zijn de activiteiten doelgericht, maar in hun vrije tijd bepalen kinderen zelf wat zij doen, hoe ze dat doen en met wie. Dit sluit niet uit dat kinderen in vooral de vakantieperioden, ook behoefte kunnen hebben aan georganiseerde activiteiten.

Visie op kinderen:

Als een kind zich veilig voelt, zal het zich verder gaan ontwikkelen. De ouder/groepsleidster begeleidt en biedt de mogelijkheden aan en bepaalt in welke mate het kind sturing en begeleiding nodig heeft om te groeien tot een zelfstandig functionerende volwassene. Wij proberen rekening te houden met de verschillen in karakter en temperament van elk kind; het is belangrijk om elk kind op een manier te benaderen die het beste bij hem past. Concreet betekent dit dat wij denken dat kinderen het volgende nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen:

  • fijne, veilige plek
  • ruimte en respect
  • structuur en duidelijkheid
  • stimulansen tot groei en ontwikkeling
  • kind mogen zijn met andere kinderen

Er is ook een atelier, door de kinderen “geheime kamer”gedoopt, waar alle kinderen gebruik van kunnen maken. De kunstwerken van de kinderen worden tentoongesteld.

Waarden en normen:

Bij De Kinderkamer vinden we de volgende waarden en normen belangrijk om aan de kinderen mee te geven:

  • Het is belangrijk rekening te houden met elkaar; dit uit zich o.a. in goede omgangsvormen zoals beleefdheid, op je beurt wachten, naar elkaar luisteren, met elkaar delen enz.
  • Het is belangrijk eerlijk te zijn, verantwoordelijkheid te nemen voor je daden, beloftes na te komen, excuses aan te bieden als je een ander gekwetst hebt enz.
  • De kinderen mogen elkaar niet pesten, slaan, schoppen, uitschelden, tegen elkaar schreeuwen enz. Onderlinge conflicten moeten op andere manieren worden opgelost.
  • We dragen als De Kinderkamer zelf geen specifieke politieke of godsdienstige overtuigingen uit. Maar alle kinderen zijn hier welkom. Wel proberen we kinderen te leren anderen niet te discrimineren en verschillen in mensen te accepteren en respecteren.
  • Wat betreft normen en waarden rond hygiëne volgen we de richtlijnen van de GGD. Dit uit zich in de groepsregels over handen wassen, toiletbezoek, dagelijks verschonen van handdoeken en vaatdoeken enz.

De groepsleiding geeft in al deze zaken vanzelfsprekend het goede voorbeeld aan de kinderen en legt uit waarom er bepaalde groepsregels zijn bij De Kinderkamer. Wij zijn van mening dat voor de ontwikkeling van kinderen, zowel de individuele aanleg als de omgeving van invloed is. De voortdurende wisselwerking tussen beide factoren bepaalt de richting waarin kinderen zich ontwikkelen.

Pedagogisch beleid:

In ons pedagogisch beleidsplan kunt u meer lezen over onze visie, de manier waarop wij werken en waar De Kinderkamer voor staat. Wanneer u ons pedagogisch beleidsplan in wilt zien, kunt u daarvoor altijd even bij ons langskomen.


kinderopvang regio awards 2015