VVE Peuteropvang Merwedestraat | 2 - 4 jaar |

Vve
Wij bieden voor- en vroegschoolse educatie (vve) aan. Het leerprogramma is geschikt voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Je kind leert belangrijke zaken ontwikkelen zoals: taal en rekenen. Maar ook sociale, emotionele en motorische vaardigheden. Denk hierbij aan het leren op je beurt wachten, jezelf aankleden, zelfstandig naar de wc gaan of vriendjes maken. Onze speciaal opgeleide pedagogische medewerkers begeleiden elk kind op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo.

Wanneer heeft je kind recht op vve?
In Nederland willen we ieder kind zoveel mogelijk kansen bieden. Kinderen met (een risico op) een onderwijsachterstand komen daarom in aanmerking voor vve. De gemeente bepaalt welke kinderen dit zijn. Bijvoorbeeld een kind met een taalachterstand of een achterstand in de sociale ontwikkeling. Voor deze kinderen geeft de gemeente een indicatie. Meestal loopt dit via het consultatiebureau. Als je in aanmerking komt voor vve, kun je een vergoeding krijgen vanuit de gemeente. De hoogte van de vergoeding verschilt per gemeente. Vraag bij het consultatiebureau of de gemeente na wat de mogelijkheden zijn.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
We werken aan een doorgaande ontwikkellijn voor de kinderen, van de voorschoolse periode (2 tot 4 jaar) naar de vroegschoolse periode (4 tot 6 jaar). Kinderen ontwikkelen bij ons spelenderwijs sociaalemotionele, motorische, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. VVE wordt aangeboden aan de hand van een educatief programma. Bij ons volgen de kinderen het erkende programma Uk en Puk.

Uk & Puk
Uk & Puk is onderdeel van het programma Ko-totaal. In het programma staan actief bezig zijn, ontdekken en spel centraal. De activiteiten stimuleren de spraak en taalvaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden, motorische en zintuigelijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Voorbeelden hiervan zijn: we tellen samen de kinderen. Kijken wie er een hoge of juist een lage toren heeft gemaakt. Samen met de kinderen zoeken we in de ruimte naar voorwerpen die een bepaalde vorm hebben. Uk & Puk is bedoeld voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het programma is opgebouwd rond een aantal thema’s (bijvoorbeeld Oef wat warm, wat heb jij aan vandaag?, reuzen en kabouters, hatsjoe). Binnen die thema’s doen we activiteiten en spelletjes en zingen we liedjes. De activiteiten voeren we uit met de grote groep of in een kleine groep, de kleine groep worden gevormd op basis van leeftijd of ontwikkelbehoefte, zodat we de activiteit kunnen afstemmen op de behoefte van uw kind. Handpop Puk maakt dezelfde dagelijkse dingen mee als de kinderen en Puk betrekt de kinderen bij de activiteiten.

Samen met u - Ouderbetrokkenheid
Leren praten, spelen met anderen, luisteren en zelf ontdekken: de eerste jaren van een kind zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Wij, maar natuurlijk ook u zelf spelen daarbij een grote rol. En kind blijkt zich beter te ontwikkelen als er samenhang is tussen wat hij doet bij de kinderopvang en thuis. Daarom hechten we veel belang aan ouderbetrokkenheid.

Samen spelen
Tijdens het haal en breng moment kunt u als ouder ervaren wat u kind bij ons doet en samen bespreken waar aan wordt gewerkt met het VVE programma.

De inzet van onze pedagogisch medewerkers
Bij het bepalen van de groepsgrootte en het inzetten van onze pedagogisch medewerkers houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Op het informatiebord kunt u zien welke pedagogisch medewerkers en stagiaires op welke dag op de groep zijn. Bij ziekte en verlof zal de vaste pedagogisch medewerker vervangen door een inval medewerker en wordt u hier ’s ochtends van op de hoogte gebracht op de groep.