Gemeente

Ouders die behoren bij een bijzondere doelgroep kunnen een ‘aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang’ aanvragen bij de Sector Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ van de gemeente waar zij woonachtig zijn.

Algemene informatie:

De Wet kinderopvang bestaat sinds 1 januari 2005 en moet het ouders makkelijker maken om werk en ouderschap te combineren. De Wet Kinderopvang gaat ervan uit dat ouders, werkgevers en de overheid samen de kinderopvang betalen.

Voor wie is het bedoeld?

Ouders die geen werkgever hebben, hebben in sommige gevallen toch recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een WW- of WIA-uitkering die een re-integratietraject volgen. Zij hebben recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang van het UWV Werkbedrijf. Studenten en mensen die een inburgeringtraject volgen (maar geen WWB uitkering ontvangen) hebben ook recht op een gemeentelijke tegemoetkoming. Mensen met een WWB uitkering die een re-integratietraject of een opleiding volgen, komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van de gemeente Alkmaar. Voor die ouders is deze informatie bedoeld.

Wie hebben recht op een gemeentelijke bijdrage?

De Wet kinderopvang heeft een aantal groepen aangewezen dat recht heeft op een gemeentelijke bijdrage in de kosten van kinderopvang. Het gaat om ouders die geen werkgever hebben, maar wel kinderopvang nodig hebben. Voor sommige ouders zonder werkgever moet de gemeente volgens de Wet kinderopvang het ontbrekende werkgeversdeel gaan verstrekken. Het gaat om de volgende groepen ouders:

 • Ouders met een uitkering van de Wet werk en bijstand (WWB) die een re-integratietraject of een opleiding volgen;
 • Ouders met een uitkering van de IOAW of de IOAZ die een re-integratietraject of een opleiding volgen;
 • Ouders met een uitkering van de Algemene Nabestaandenwet die een re-integratietraject of een opleiding volgen;
 • Kunstenaars met kinderen die een uitkering ontvangen in het kader van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK);
 • Niet uitkeringsgerechtigden (bijvoorbeeld herintredende vrouwen) die een re-integratietraject of een opleiding volgen;
 • Inburgeringsplichtigen die een inburgeringsvoorziening volgens de Wet Inburgering volgen;
 • Tienermoeders (tot 18 jaar) die een opleiding volgen;
 • Studerenden met kinderen.

 

Hoe hoog is de gemeentelijke bijdrage?

Hoort u bij één van deze groepen en heeft u dringend kinderopvang nodig? Dan heeft u recht op een gemeentelijke bijdrage in de kosten van de kinderopvang. U krijgt in principe een bijdrage van 1/6 deel van de kosten van kinderopvang van de gemeente. Dus als u € 450,- per maand moet betalen, ontvangt u van de gemeente een bijdrage van € 75,- per maand. Als uw partner ook tot de doelgroep behoort dan vergoedt de gemeente in totaal 2/6 deel van de kosten. In het voorbeeld zou u dan samen €150,- van de gemeente vergoed krijgen.

Naast de gemeentelijke bijdrage moet u ook nog een bijdrage aanvragen bij de belastingdienst.

Via de belastingdienst krijgt u namelijk het grootste deel van uw kosten van kinderopvang vergoed. U kunt een formulier aanvragen bij de belastingtelefoon (0800-0543) of het formulier downloaden van www.toeslagen.nl.

Hoe hoog is uw eigen bijdrage?

Als u een minimuminkomen heeft dan is de eigen bijdrage voor de opvang van uw eerste kind (=het kind met de meeste opvanguren) 4,5%. De eigen bijdrage voor het tweede (en volgende kind(eren) is 3,5%

De volgende groepen ouders hoeven geen eigen bijdrage te betalen:

 • Ouders met een WWB, IOAW of IOAZ uitkering
 • Ouders met een Anw-uitkering
 • Niet uitkeringsgerechtigde ouders
 • Tienermoeders

De volgende groepen ouders betalen wel een eigen bijdrage:

 • Ouders met een WWIK uitkering
 • Inburgeringsplichtingen die een inburgeringstraject in het kader van de Wet Inburgering volgen
 • Studenten

Werk + aanvullende uitkering: dan alleen vergoeding van de eigen bijdrage Ouders die (parttime) werken en daarnaast een aanvullende WWB-uitkering ontvangen, hebben geen recht op een gemeentelijke bijdrage van 1/6 deel van de kosten. Zij moeten bij de belastingdienst het werkgeversdeel aanvragen voor de kosten van kinderopvang.
Let op: deze groep ouders hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Zij kunnen bij de gemeente vragen om vergoeding van de eigen bijdrage.

Hoe kunt u de gemeentelijke bijdrage aanvragen?

Regelen kinderopvang

Volgens de Wet kinderopvang bent u als ouder zelf verantwoordelijk voor uw kind en de kinderopvang. De gemeente Alkmaar verwacht daarom van u dat u zelf een plaats in een kindercentrum zoekt en een offerte vraagt bij het kindercentrum (alle geregistreerde kinderdagverblijven in Alkmaar kunt u hier vinden). Als u deze offerte heeft, kunt u een aanvraag indienen voor een gemeentelijke bijdrage. Hiervoor vult u het aanvraagformulier kinderopvang in. U kunt dit doen via onderstaande link
http://www.alkmaar.nl/gemeente/webcms/site/gemeente/product/sozawe/files/597.pdf

Uitbetaling van de bijdrage

Op het aanvraagformulier wordt u gevraagd om de gemeente te machtigen om de bijdrage meteen aan het kindercentrum te betalen. Dit is bedoeld om het voor u en voor de gemeente makkelijker te maken. Het kindercentrum krijgt dan voorschotten van de gemeente.  Als u ook de belastingdienst machtigt om de bijdrage meteen aan het kindercentrum te betalen, hoeft u zich zelf niet meer druk te maken over het betalen van rekeningen. Let op: u moet elk jaar vóór 1 december voor het aankomend jaar een aanvraag doen bij de gemeente.

Inlichtingenverplichting

De gemeentelijke bijdrage in de kosten van kinderopvang is een subsidie. Deze subsidie wordt per maand uitbetaald in de vorm van een voorschot. Aan het einde van het jaar bekijkt de gemeente of u de subsidie terecht heeft ontvangen. Als er iets verandert in uw situatie moet u dit altijd doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw kind in plaats van drie dagen voortaan twee dagen naar de kinderopvang gaat, of als u gaat samenwonen. Zulke veranderingen in uw situatie kunnen  gevolgen hebben voor de hoogte van uw subsidie. En als de gemeente er aan het einde van het jaar achter komt dat u teveel subsidie heeft ontvangen, moet u deze terugbetalen.

Boete en maatregelen:

Als u verandering in uw situatie niet op tijd doorgeeft, dan kan de gemeente u daarvoor een boete opleggen. De hoogte van deze boete hangt af van het bedrag dat de gemeente u teveel heeft betaald.

Informatie:

Telefonisch met de sector Samenleving op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur : U heeft een bijstandsuitkering bij de sector Samenleving: neem dan contact op met uw klantmanager op het telefoonnummer dat bij u bekend is.  Heeft u geen bijstandsuitkering bij de sector de sector Samenleving, belt u dan naar telefoonnummer (072) 548 88 88.

Bron: gemeente Alkmaar

Sociaal Medische Indicatie:

Als u inwoner van de gemeente Alkmaar bent, kunt u van de gemeente misschien een vergoeding van (een deel van) de kosten voor kinderopvang krijgen.

Wat is het?

Bent u of uw partner door een ziekte of een psychische beperking (tijdelijk) niet in staat om volledig voor uw kind(eren) te zorgen? Of is het voor de ontwikkeling van uw kind noodzakelijk dat hij/zij naar de kinderopvang gaat?  De gemeente Alkmaar beoordeelt of er een sociale en of medische indicatie (SMI) voor de kinderopvang is.

Hoe vraag ik het aan?

Om het aan te vragen zijn twee verwijsbrieven nodig. Dit kan bijvoorbeeld een brief van het consultatiebureau, de huisarts, maatschappelijk werk of een psycholoog zijn, waarin staat waarom een sociaal medische indicatie nodig is.
De brieven moeten op officieel briefpapier geschreven zijn en er moet een handtekening opstaan.
Daarnaast is een kopie van uw identiteitsbewijs nodig en uw inkomensgegevens, zoals een loonstrook of uitkeringsspecificatie.

Bij een aanvraag voor uitbreiding van het aantal dagen kinderopvang is één verwijsbrief nodig.

De bewijsstukken stuurt u naar smi@alkmaar.nl of per post naar:

Gemeente Alkmaar
Domein Publieke Dienstverlening 2
Unit Wonen, Welzijn, Zorg en Leerlingzaken
t.a.v. SMI
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Meer informatie vind u op de website van de Gemeente Alkmaar (SMI)